Etno Fest 2021

Etno Fest sa v roku 2021 konal trošku netradične. Festival sa uskutočnil počas dvoch dní 16.- 17. júla, v online priestore aj naživo. V piatok 16. júla sme navštívili obce Banské, Zámutov a Hencovce, kde nám členovia folklórnych skupín pripravili Gastro Fest. V každej spomínanej obci sa varili tradičné jedlá, hrali sa detské hry, vyrábali […]

Medzigeneračné tandemy 3

V rámci projektu Medzigeneračné tandemy sme v roku 2020 spustili online aktivitu reflektujúcu súčasnú situáciu COVID 19, kde sa medzigeneračná interpretácia medzi seniormi a mladou generáciou tentorkát uskutočnila cez zriadený YouTube kanál HZOS – Babkoplet. „Babkoplet“ obsahuje verbálne postupy a názorné ukážky senioriek pri pletení ponožiek, diek, čiapok s využitím vhodných pletenín. Výsledkom aktivity bola […]

Kurz paličkovanej čipky 2020

Aj tento rok sme úspešne ukončili kurz paličkovanej čipky a naše začiatočníčky sa posunuli do kategórie mierne pokročilé. Veríme, že budúci rok sa z nich stanú plnohodnotné, takmer profesionálne čipkárky. A to všetko iba vďaka lektorke Katke Kaščákovej a FPU.

Vesmír očami detí 2021

Vyhodnotenie tohoročného okresného kola celoštátnej súťaže detskej výtvarnej tvorby VESMÍR ĆAMI DETÍ sa uskutočnilo 22. apríla 2021. Zúčastnené školy: MŠ Sídlisko 1. mája – 7 prácZŠ Radvanovce – 2 práce,ZŠ Pavlovce – 1práca,ZŠ Sídlisko II Vranov – 20 prác,ZŠ Bernolákova – 20 prác,ZŠ Žalobín – 4 práce,Spojená škola Budovateľská Vranov – 4 práce.ZUŠ Hanušovce n. […]

Hviezdoslavov Kubín 2021

Dňa 5. mája 2021 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťaže v predense poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 pre I. – III. kategóriu. Tohtoročná súťaž prebehla trošku netradične – dištančnou formou. Odborná porota v zložení Mgr. Ľubica Bekeniová – predsedníčka poroty, MgA. Mgr. Marica Harčaríková a Mgr. Anna […]

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR