Dňa 5. mája 2021 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťaže v predense poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 pre I. – III. kategóriu.

Tohtoročná súťaž prebehla trošku netradične – dištančnou formou. Odborná porota v zložení Mgr. Ľubica Bekeniová – predsedníčka poroty, MgA. Mgr. Marica Harčaríková a Mgr. Anna Gdovinová, hodnotili súťažné čísla na základe videonahrávok, ktoré zaslali prihlásení súťažiaci k nám do osvetového strediska.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

I. Kategória – poézia

 1. Miesto – Natália Fedorová – Základná škola s materskou školou Sedliská
 2. Miesto – Viktória Štefanovová – Základná škola Bernolákova,Timea Janočová – Základná škola Lúčna
 3. Miesto – Martin Karjanský – Základná škola Žalobín, Peter Viňanský – Cirkevná spojená škola

Čestné uznanie – Edita Fedorová – Základná škola Juh, Laura Baranová – Základná škola Pavlovce

I. Kategória – próza

 1. Miesto – Anastázia Novotná – Základná škola Bystré
 2. Miesto – Alexandra Dančevská – Základná škola Bernolákova
 3. Miesto – Emma Mulbauerová – Základná škola Juh

Čestné uznanie – Daniel Berta – Základná škola Sídlisko II, Anna Vojtková – Základná škola Dlhé Kĺčovo

II. Kategória – poézia

 1. Miesto – Aurel Illéš – Základná škola Lúčna
 2. Miesto – Barbora Hricová – Základná škola Juh
 3. Miesto – Tamara Furková – Základná škola Sídlisko II

II. Kategória – próza

 1. Miesto – Lenka Pšeničňaková – Základná škola Juh
 2. Miesto – Olívia Györiová – Základná škola Bernolákova
 3. Miesto – Noemi Mitriková – Základná škola Sídlisko II

Čestné uznanie za uchovávanie rýdzosti dialektu – Alexandra Mižovová – Základná škola Sídlisko II

III. Kategória – poézia

 1. Miesto – Nina Mulíková – Základná škola Juh
 2. Miesto – neudelené
 3. Miesto – Alexandra Bužová – Základná škola Soľ

III. kategória – próza

 1. Miesto – Daniela Dančová – Základná škola Juh
 2. Miesto – Diana Novikmecová – Základná škola Lúčna
 3. Miesto – Michaela Novotná – Cirkevná spojená škola

Súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
 2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
 3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
 4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

 1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
 2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
 3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR