výtvarná činnosť

Úsek výtvarníctva pripravuje a realizuje výzdoby a propagáciu rôznych podujatí organizovaných našim osvetovým strediskom. Hlavnou činnosťou sú výstavy, realizácia postupových a nepostupových súťaží výtvarnej a fotografickej tvorby pre neprofesionálov, deti a mládež do 15 rokov. Súčasťou úseku je aj zachovávanie tradičných ľudových remesiel a pomoc v kreatívnej tvorbe detí a dospelých vo forme tvorivých dielní, kurzov a remeselných uličiek.

detská výtvarná činnosť

Našim cieľom je podporiť talentované deti a mládež, motivovať ich k tvorivej činnosti, zručnosti, rozvíjať ich fantáziu, predstavivosť, prezentovať ich tvorbu a viesť ich k estetickému cíteniu.
súťaže a prehliadky
Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom je Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Súťaž sa koná každoročne a mánepostupový charakter. Hlavným poslaním súťaže je pomôcť rozvíjať výtvarný talent u detí a mládeže školských inštitúcií v našom okrese, motivovať ich k tvorbe a umožniť im prezentovať sa.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže detskej výtvarnej tvorby. Vyhlasovateľom súťaže Slovenská ústredná Hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.
I. veková skupina do 15 rokov Okresná postupová súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťaž sa koná každý rok, je určená deťom, mládeži a dospelým. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Celoštátna súťaž sa koná pod názvom AMFO.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

výtvarná činnosť dospelí

SUťAžE
Okresná postupová súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťaž sa koná každý rok, je určená deťom, mládeži a dospelým. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Celoštátna súťaž sa koná pod názvom AMFO.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Okresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Súťaž sa koná každý rok. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.  Celoštátna súťaž sa koná pod názvom Výtvarné spektrum.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Okresná postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž sa koná každý rok. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.)
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

#Cineama See MoreSee Less

2 months ago
Viac
zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR