KLUBY

Klub neprofesionálnych výtvarníkov

VýTVARNíCI V OKRESE VRANOV NAD TOPľOU

kluby dôchodcov

ZOZNAM klubov

V našom okrese sa seniori združujú v troch organizáciách:

 1. Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) – 28 základných organizácií, v ktorých je 1620 členov.
 2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) -19 základných organizácií združuje 1312 členov.
 3. Slovenský zväz telesne postihnutých(SZTP) – 1 základná organizácia v meste Vranov – 155 členov.


Pre jednotlivé kluby pripravujeme aktivity, ktoré zaujmú svojim obsahom a seniori sa do nich zapoja čo v najväčšom počte. Športové hry, turistické pochody, prehliadky folklórnych kolektívov seniorov, odborné prednášky s lektormi. Týždeň tvorivosti pred Veľkou nocou a pred Vianocami sa teší čoraz väčšej popularite. Zámerom je podporiť aktívne starnutie seniorov edukatívnymi a tvorivými nápadmi. Výchove k tolerancii a posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami.

Dňa 9. januára 1990 vznikla na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie seniorov ochraňujúce záujmy starších ľudí v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb.
Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizácia najmä:

 • pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové
 • zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
 • sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
 • poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
 • pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov,
 • je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG a ESO.


JDS v súčasnosti združuje cca 74 tisíc riadnych členov v 897 základných organizáciách. Vyššími organizačnými celkami JDS sú Okresné organizácie /68/, Krajské organizácie /8/ a Ústredie JDS v Bratislave.


Okresná organizácia:
Predseda: Ing. Katarína Sabolčáková, 0907 275 491
Podpredsedníčka: Mária Spišáková, 0911 307 705, 0904 983 330
Mária Fečkovičová, 0917 818 027


Zoznam základných organizácií v okrese Vranov nad Topľou:

Banské – Milan Mati, 0907 481 758, (60 členov)
Benkovce – Anna Zemanová, 0910 920 783, (40 členov)
Cabov – Lýdia Prostenica, 0908 102 884, (15 členov)
Čaklov – Mária Jusková, 0905 539 437, (114 členov)
Dlhé Klčovo – Monika Belejová, 0907 138 982, (20 členov)
Hencovce – Jozef Petro, 0905 428 207, (105 členov)
Hlinné – Michal Ihnát, 0905 252 997, (18 členov)
Holčíkovce – Ladislav Popovič, 0915 334 521, (42 členov)
Komárany – Tomáš Sabovík, 0905 431 354, (30 členov)
Malá Domaša – Mária Fiasková, 0905 951 453, (50 členov)
Nižný Hrabovec – Valéria Borová, 0908 370 562, (121 členov)
Nižný Hrušov – Juraj Barkóci, 0911 933 865, (125 členov)
Nová Kelča – Milan Paľuš, 0915 255 727, (32 členov)
Ondavské Matiašovce – Helena Horňáková, 0918 270 106, (30 členov)
Sačurov – Pavol Dobranský, 0903 728 122, (128 členov)
Sečovská Polianka – Helena Matisková, 0904 970 842, (110 členov)
Sedliská – Helena Kolárová, 0907 939 233, ( 90 členov)
Slovenská Kajňa – Michal Dzurčanin, 0907 603 638, (28 členov)
Soľ – Dušan Berta, 0907 581 551, (55 členov)
Tovarné – Jozef Fedorko, 0907 142 767, (52 členov)
Vranov n. T. Centrum – Angela Zubková, 0908 950 661, (100 členov)
Čemerné – Elena Kudríková, 0907 188 664, (37 členov)
RO – Ján Dzurko, 0918 941 519, (30 členov)
Vyšný Kazimír – Anna Ondrejkovičová, 0907 647 896, (25 členov)
Žalobín – Monika Širáková, 0907 592 628, (35 členov)
Čierne n.T.- Mária Kertisová, 0905 913 287, (20 členov)
Poša – Mária Nadzamová, 0905 985 257, (60 členov)
Vechec – Bernadeta Lešková, (48 členov)

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – SZZP vznikol 5. mája 1990 ustanovujúcim zjazdom SZZP v Martine. Od svojho vzniku svoje aktivity a služby pre zdravotne postihnutých občanov neustále rozširuje. SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. V súčasnosti sa stav členskej základne pohybuje okolo 42 000 členov.

SZZP je nepolitickou organizáciou. Vo svojej činnosti sa riadi princípmi humanity a charity. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie. Vykonáva sociálnu prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby. Zameriava sa na formy ich riešenia.

Ďalej vykonáva programy zamerané na vyhľadávaciu, nápravnú, sociálno – rehabilitačnú, rekondično – integračnú činnosť a vzdelávaciu činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je aj terénno-sociálna práca, práca s rodinou a spolupráca s ďalšími zainteresovanými subjektami. Zameriava sa na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov. Spolupracuje s medzinárodnými a partnerskými organizáciami v zahraničí. SZZP pôsobí na území Slovenskej republiky.

Okresná rada:

Predseda: Michal Jonek, 0907 652 089
kenoj@azet.sk
Podpredsedníčka: Margita Salašovičová, 0907 149 067

Zoznam základných organizácií v okrese Vranov nad Topľou:

1. Čaklov – Helena Vozňáková , 0918 691 070, (115 členov)
2. Čierne n.T. – Mária Hurná, 0903 434 581, (77 členov)
3. Dlhé Klčovo – Anna Janoková, 0911 711 262, (99 členov)
4. Hanušovce – Ľubica Tomková, 0902 970 857, (75 členov)
5. Kladzany – Vladimír Hudacký, 0907 902 817, (50 členov)
6. Kučín – Dušan Boroš, 0949 806 638, (25 členov)
7. Kvakovce – Zdeno Pazourek, 057 44 944 71, (48 členov )
8. Nižný Hrabovec – Michal Jonek, 0907 652 089, (5 členov)
9. Ondavské Matiašovce – Helena Horňáková , 0918 090 390, (73 členov)
10. Skrabské – Mária Dudaščíková , 0917 542 179, (64 členov)
11. Soľ – Anna Česláková, 0907 463 381, (105 členov)
12. Vyšný Žipov – Marta Tarčinská, 0903 231 856, (70 členov)
13. Zámutov – Viera Socháňová, 0915 870 362, (95 členov)
14. Žalobín – Monika Širáková, 0907 592 628, (58 členov)
15. Vranov n. T. – Juh – Pavol Madura, 0944 573 646, (41 členov)
16. Vranov n. T. – RO – Anna Sičáková, 0905 315 621, (34 členov)
17. Vranov n. T. – Sever – Elena Kopsová, 0904 895 665, (90 členov)
18. Vranov n. T. – Stred – Mária Mudráková, 0904 319 394, (60 členov)
19. Vranov n. T. – Mlynská – Margita Salašovičová, 0907 149 067, (128 členov)

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.


Predmet činnosti:

 • Sociálne poradenstvo, sociálne služby /prepravná služba, opatrovateľská služba/, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov, zriaďovanie požičovne kompenzačných pomôcok,
 • programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
 • ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky – hlavne vplývať na výrobcu, distribúciu, dostupnosť a aktualizáciu registra zdravotných pomôcok,
 • odstraňovanie architektonických bariér,
 • starostlivosť o TP deti a mládež,
 • vzdelávacie aktivity,
 • pracovné uplatnenie TP,
 • zriaďovanie Agentúr osobnej asistencie,
 • kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie a šport,
 • informačné systémy,
 • servis a služby,
 • publicistická a propagačná činnosť.


Členstvo v SZTP je dobrovoľné a členom sa môže stať:

 • každý občan SR s telesným postihnutím nad 18 rokov,
 • rodič alebo zákonný zástupca telesne postihnutého dieťaťa do 18 roku veku,
 • priateľ a priaznivec SZTP

Základná organizácia SZTP Vranov nad Topľou:
Predsedníčka: Magdaléna Obrinová, 0905 455 637
Podpredsedníčka: Helena Bosáková, 0911 230 842
Tajomníčka: Viera Zajacová, 0905 105 974
Pokladníčka: Hilda Šanovská, 0908 311 066

BEÁTA HALANDOVÁ

Vzhľadom na široký záber jej tvorbu v regióne ju vnímame ako výtvarníčku a remeselníčku. Je absolventkou Strednej umelecko – priemyselnej školy v Košiciach, čo potvrdzuje vysokú úroveň jej výtvarnej, maliarskej tvorby. Z výtvarných techník najčastejšie používa akryl a akvarel prípadne sú to kombinovane techniky. Tematicky sa zameriava prevažne na prírodu, krajinu, kvety, rozprávkové krajiny a postavičky. Absolvovala niekoľko kolektívnych aj autorských výstav.

Okrem Slovenska,  v súkromných zbierkach sa jej diela nachádzajú aj v Spojených štátoch, v Nemecku a Anglicku.


Dušan Adam

Je dlhoročným, aktívnym neprofesionálnym výtvarníkom. S veľkým záujmom o maliarstvo a výtvarné dianie sa zúčastňuje rôznych aktivít v okrese, ale aj v iných regiónoch. Jeho realistická maľba je tematicky zameraná prevažne na krajinu, zátišia a architektúru. Sú to olejomaľby stredných a menších formátov.

Pravidelne, viac ako 30 rokov sa zúčastňuje regionálnych kôl neprofesionálnej výtvarnej súťaže Výtvarný Vranov, na ktorých získal niekoľko ocenení a postupy na vyššie kolá. Ako zrelý výtvarník, mnohokrát odovzdáva svoje skúsenosti mladším, a to predovšetkým na plenéroch. Absolvoval niekoľko výstav autorských aj kolektívnych a to nie len v našom meste a okrese ale aj v iných mestách.

Ján Nus

Autor nám ponúka svoju tvorbu kvôli poznaniu a videniu, čo sa deje v živote dreva a aby sme si vytvorili svoj vlastný názor. Diagonály, linky, svetlo, tieň resp. ich súboj je podstatou jeho tvorby. Pracuje veľmi citlivo s koloritom dreva, ktorý dopĺňa vlastnou víziou o modeláciu svetla v súboji s tieňom. Práce ponúkajú dynamiku a pohyb, ktoré učarujú svojou dômyselnou kompozíciou a svojím zámerom pôsobia na vnímajúceho človeka veľmi emotívne. Technika, ktorú autor prezentuje, je veľmi náročná. Jemný kolorit dreva sa snaží pretaviť do silnej plasticity, kompozícií, tvarov a línií. Pri opracovanie dreva sa snaží , aby dopadajúce svetlo na hotový objekt menilo farby z každej strany. Takýmto spôsobom dáva dôraz na dynamiku, ktorá určuje svetelný kontrast a línie. Takto zvýraznená a spresnená štruktúra, ktorej sa prispôsobil, ožíva. Hotová socha si zachováva svoju pôvodnú farbu a vôňu živice. Ide o čiastočné oddeľovanie línií, ktoré vytvárajú vzdušný priestor medzi letokruhmi. Ďalšími spôsobmi, ako je škrabanie, rezanie, brúsenie pozmení štruktúru dreva na určitých miestach. Techniky ďalej opakuje, až kým objekt nenaberie tú správnu vzdušnosť, hĺbku a dynamiku. V jeho tvorbe je nepokoj, o čom svedčí neustály posun za hľadaním čohosi neznámeho z pohľadu novej, neobvyklej techniky.

JANKA CEHLÁROVÁ

Žije a tvorí vo Vranove nad Topľou a jej maliarske začiatky siahajú do obdobia detstva a mladosti. Tak ako vtedy aj teraz jej maľovanie prináša radosť.

Vytvárať nový obraz vlastnými pocitmi a objavovať možnosti tvorenia je pre ňu osobný zážitok. Maľovanie jej otvára dvere dokorán vo vyjadrení svojich vlastných pocitov, emócii, myšlienok a fantázie.

Pri svojej tvorbe rada používa jasné, žiarivé farby a rôzne tvary, ktoré do seba zapadajú a tak vytvárajú krásny pôžitok pri vnímaní obrazu. Maľuje akrylom.

Jej tvorba pozostáva prevažne z abstraktných diel pripomínajúcich farebný vesmír a súčasťou tvorby sú aj obrazy s prejavom zemskej, prírodnej krásy.

„Stačí sa len zahľadieť a nerozmýšľať, nechať obraz pôsobiť na seba. Je to príjemné pohladenie. Obraz je ako otvorený priestor pre svoju vlastnú realizáciu a slobodu. Cez obraz sa zhmotňujú krásy nekonečné,
krásy nepoznané, krásy obohacujúce mňa, i každého koho stretnú…“ – hovorí Janka.

MARIÁN KOPOKO

Maľovať začal ako 10-ročný inšpirovaný svojou mamou. Ako 14- ročný sa zúčastnil na prvej výstave v kultúrnom dome pri kostole vo Vranove /niekdajšie Kultúrne a spoločenské stredisko vo Vranove n. T./.

To bol začiatok jeho výstavnej činnosti.

Začiatky jeho tvorby spočívali v maľbe pastelkami, potom akvarelom, a neskôr vôňa terpentínu z domu ho priviedla k olejovým farbám.
Je jedným z najstarších registrovaných výtvarníkov v našom okrese. Tematicky najčastejšie zachytáva prírodné scenérie Slovenska. Nevyhýba sa ani zátišiam a kvetom. Po dlhoročnej tvorbe má za sebou rad kolektívnych a autorských výstav v niekoľkých mestách Slovenska. Asi pred 20 – rokmi po návšteve výstavy Oresta Dubaja ho nadchla technika linorytu. V okresných kolách celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum hlavne grafikami často postupuje do vyšších kôl a oceneniami. Patrí k aktívnym výtvarníkom so záujmom v výtvarné dianie, zúčastňuje sa rôznych výtvarných stretnutí, školení maľovaní v plenéroch nie len doma, ale aj mimo náš región.
Maľovanie pre neho znamená veľký relax a oddych.

PETER KOČAN

Priebežne už od školských čias sa nadchýnal krásami krajiny, prírody, rozmýšľal o jej stvárnení na maliarskych plátnach. Tento silný podnet stále umocňoval obdivovaním obrazov, ku ktorým sa dostával prostredníctvom kníh, výstav, internetu… až objavil amerického maliara Boba Rossa, ktorý mu svojou technikou a námetovou rovinou učaroval. Začal maľovať, maľovať pre seba. Okrem takéhoto maľovania „pre seba“ mu začalo byť prínosom aj to, že začal rozvíjať aj konzultácie s majstrami známejších mien, čím sa introvertne ladený  maliar Kočan dostával do povedomia maliarskej obce nielen v našom okrese. V roku 2015 sa  prvý krát zúčastnil  na maliarskom plenéri v Podčičve.  Namaľované obrazy boli výtvarnou komunitou prijaté s uznaním, čím sa mu dokorán otvorila neprofesionálna maliarska brána. Stal sa objavom roka 2015.

Mestské a dedinské uličky, lesné zákutia, prírodné scenérie, kvetinové zátišia. 

To sú súčasné témy pomerne širokej tvorby Petra Kočana. Počas jeho niekoľkoročného  maliarskeho obdobia vidieť úžasný maliarsky vzostup, ktorý charakterizuje hľadanie a postupné nachádzanie inšpirácií a vzorov. Neskôr si postupne obľúbil tvorbu ruských maliarov, hlavne tvorbu Igora Sacharova, avšak v neposlednej rade Vranovčana  Sláva Čupila, pod vedením ktorého absolvoval množstvo hodín plenérovej maľby a teoretickej prípravy. To mu pomohlo vytvoriť k maľbe hlbší intímnejší vzťah. Najradšej pracuje olejovými farbami. Tu sa cíti doma, je v mnohých dielach uvoľnený so solídnym výtvarným rukopisom i paletou farieb.  

Je maliar plodný a pracovitý.  Je aktívny na maliarskych plenéroch v rámci nášho okresu i mimo neho, pravidelne sa zúčastňuje okresných kôl výtvarnej súťaže  Výtvarný Vranov a jeho postup siaha často až po celoslovenské kolo Výtvarné spektrum. 

 Slová autora: „Moja tvorba by mala v dnešnej uponáhľanej dobe priviesť  ľudí k pozastaveniu sa, aby si všimli ozajstné krásy prírody, krásy harmónie, ktoré nám ponúka… a ja budem maľovať, lebo je to moje poslanie…“

 
VERONIKA GROMINOVÁ

Umeleckej tvorbe sa venuje od malička vďaka svojej mame, ktorá v nej videla potenciál a prihlásila ju na ZUŠ Bernolákovú v Košiciach /v Košiciach vyrástala/.

Vždy sa rada zúčastňovala zdobeniu interiérov na rôzne akcie, kresleniu, maľovaniu plagátov a jednoduchej grafike (logá, videá, plagáty, interiérový dizajn).

Najradšej sa venuje kresleniu realistických portrétov ceruzkou. Jej snom je jedného dňa docieliť hyperrealizmus. Rada by si osvojila techniku „dry brush“ a maľovanie akrylom.

Kreslenie a maľovanie spojené s hudbou pre ňu znamená relax a útek do sveta v ktorom sa cítim bezpečne, sebaisto a jedinečne.

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
 2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
 3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
 4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

 1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
 2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
 3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR