vzdelávanie
a prevencia

Kurz paličkovania

Paličkovanie je jednou z najstarších techník ručných prác, ktorá neodmysliteľne patrí ku klasickému ľudovému umeniu. Hoci si dnes túto precíznu prácu spájame najmä so staršou generáciou, nejedna mladá dáma sa chce naučiť tajomstvo výroby paličkovania. Kurzom účastníkov nielen naučíme paličkovať, ale umožníme im aj samostatne si navrhnúť a vyrobiť vzor použiteľný ako doplnok odevu, paličkovaný šperk, obraz, prestieranie. Prispejeme k prehĺbeniu estetického cítenia, kreativity, fantázie účastníkov a vzniku vzorov čipky. Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých pod lektorským vedením Kataríny Kaščákovej.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Medzigeneračné vzdelávanie

Osvetové stredisko podporuje aktívne starnutie seniorov edukatívnymi a tvorivými aktivitami. Podujatiami chceme posilniť výmenu názorov a skúseností a ich odovzdávanie mladším generáciám, ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť. Podnietiť spoločenské stretávanie sa seniorov s mladšou generáciou, napomáhať ich vzdelávaniu, prebudiť aktívnu tvorivosť a tým podporiť zapájanie sa do spoločenského a kultúrneho života.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

sociálna prevencia

Podpora vzdelávania je kľúčom k porozumeniu a hodnotám. Práve oblasť sociálnej prevencie zabezpečuje vzdelávanie pre rôzne vekové katogórie a cieľové skupiny.
  • Pre základné školy pripravujeme besedy a tvorivé dielne na tému negatívnych spoločenských javov ako sú fajčenie, alkoholizmus, poruchy príjmu potravy, drogy a trestná činnosť, šikanovanie.
  • Na stredných školách sa venujeme témam zdravého životného štýlu, sebapoškodzovania, kyberšikane, manželstvo a rodičovstvo, xenofóbii
  • Pre seniorov pripravujeme besedy ako sa nestať obeťou podvodu
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Tanečné domy

Tanečné domy vo Vranove nad Topľou, ktorých zrod sa datuje od roku 2014, sa stávajú tradíciou a získavajú si čoraz väčšiu popularitu u ľudí bez ohľadu veku, tanečných skúseností, či záujmov. Svedčí o tom aj účasť nielen Vranovčanov ale aj nadšencov takmer z celého Prešovského a Košického kraja. Tanečné domy prostredníctvom fundovaných pedagógov približujú širokej verejnosti množstvo originálnych tancov, mnohokrát zabudnutých tancov, ktoré sa tak snažíme reinkarnovať. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou najprístupnejšou, bezprostrednou formou – vlastným zážitkom – vlastnou skúsenosťou. Pod taktovkou odborných lektorov si tak folkloristi a laická verejnosť môžu vyskúšať a osvojiť tradičné tanečné zručnosti za sprievodu živej kapely.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

výtvarné plenére

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR