remeselníci

v okrese Vranov nad Topľou

Prehrať video
Alexander Orlík

Výtvarník zameraný svojou tvorbou aj na remeselné výrobky.
Jeho remeselná tvorba má široký záber. Venuje sa maľbe na sklo, gravirovaniu skla, drevorezbárstvu a najnovšie ikonopisectvu. Drevorezby často kombinuje s drôtom, sklom alebo iným prírodným materiálom. Svojou tvorbou s monumentálnym, či suvenírovým charakterom obohacuje remeselné uličky na takmer všetkých kultúrnych podujatiach aj mimo nášho regiónu.

ANNA VIŠŇOVSKÁ

Zámutov je rázovitá obec. Leží na úpätí Slanských vrchov a má bohaté vlastné tradície. Uchovávať tieto tradície sa už niekoľko rokov darí aj manželom Višňoským, ktorí majú hlboký vzťah k folklóru. Po dlhoročnom zbieraní rôznych starých predmetov, odevov, ľanových tkanín, výšiviek, gazdovského náradia, nábytkov a iných ľudových exponátov v roku 2020 v obci zriadili Dom ľudových remesiel.
Anna Višňovská už niekoľko rokov vyhotovuje ľudové kroje. Vyhotovuje aj miniatúrne repliky odevov z obce Zámutov a oblieka do nich bábiky. Svojimi krojovanými bábikami s úspechom sa prezentuje v remeselných uličkách, na výstavách a na rôznych kultúrnych podujatiach.

BEÁTA HALANDOVÁ

Autorka, rodáčka z Vranova nad Topľou je absolventkou Umelecko-priemyselnej školy v Košiciach odbor výstavníctvo a neskôr reštaurovanie nástennej maľby. Venuje sa už dlhé roky prevažne maľbe akrylom a okvarelom, maľbe na hodváb, drôtovaniu, maľbe na textile, sklo…

Rada skúša stále nové výtvarné techniky. Tie potom často slúžia ako základ kreatívnych kurzov, ktoré realizuje. Spolu s manželom prevádzkuje kamennú a internetovú predajňu potrieb pre výtvarníkov a malé reklamné štúdio. Okrem vlastnej tvorby sa venuje práci grafika pri navrhovaní a realizácii reklamných a tlačiarenských produktov. Pri tvorbe ju najviac inšpiruje príroda, krajina, rozprávkové príbehy, postavičky,….

Jej diela sú v súkromných zbierkach nielen na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch amerických, Anglicku, Nemecku,….

Iné aktivity:

 • Ilustrovala niekoľko kníh poviedok pre novinára Tomáša Sabovíka
 • Už niekoľko rokov pôsobí ako garant projektu “Medzinárodná abilympiáda Slovenského zväzu sclerosis multiplex”
 • V rámci kreatívnych workshopov pre deti spolupracuje s miestnymi základnými školami ako lektorka ľudovo-umeleckých a moderných výtvarných techník
 • Je pravidelnou členkou porôt pre detské výtvarné súťaže
Gabriel Turčík

V roku 2014 po pohrávaní sa s myšlienkou vytvorenia obchodu s historickou tematikou vznikol PerunShop. Podstata zrodu bola priblížiť históriu a podať ju v modernej dobe. Venuje sa hlavne folklórnej, slovanskej, alebo aj vikingskej, či keltskej tematike.

Zastrešuje širšie portfólio navzájom sa dopĺňajúceho tovaru. Zákazníkovi sa snaží predstaviť tovar v čo najvyššej kvalite. Chce aby bol spokojný a dostal čo chce, preto sa neraz pokúša zhmotniť aj špeciálne požiadavky na mieru, podľa jeho predstavy.
Časť jeho tvorby pozostáva z pyrografie /vypaľovanie do dreva/. Vznikajú ňou výrobky ako šperkovnice, obrazy, hodiny, ale aj zdobené drevené stolovanie . . .

Venuje sa aj karetkovaniu. Je to stará technika tkania ozdobných pásov za pomoci doštičiek tzv. karetiek. Takto tkané pásy sa využívali hlavne na ozdobu šiat, či už ako lem našitý na ľanových, alebo bavlnených tunikách, ale aj ako opasok previazaný na páse. Dochovali a využívali sa taktiež ešte ako súčasť kroja v mnohých častiach Slovenska. V dnešnej dobe zažívajú tkané karetky akúsi osvetu a stále viac ľudí sa o ne zaujíma.

Najrozšírenejšiu časť jeho tvorby predstavuje kožená výroba. Preto že v koži vidí úžasný materiál, výroba z nej je limitovaná jedine predstavivosťou človeka, ktorý s ňou pracuje. Tvorí z nej opasky, náramky, nátepníky, prívesky, spony do vlasov, kapsy, obaly, obrazy . . .
… „Tradícia Žije“…

Obchod: www.perunshop.sk
FB fanpage: https://www.facebook.com/perunshop/

GABRIELA MRUSKOVÁ

Šitiu sa venuje už viac ako 25 rokov. So šitím začala keď sa jej narodili deti. Najprv to bolo detské oblečenie, časom aj hračky a rôzne kreatívne veci. K tomu sa pridružilo vyšívanie a háčkovanie a tak vznikali rôzne veci skombinované rôznymi technikami. V súčasnosti sa venuje šitiu rôznych látkových dekorácií pre najmenších ako sú bábiky, zvieratká, vankúšiky. Svojou zručnosťou a kreativitou vie výborne využiť a skombinovať vlastnosti textílií, ich farebnosť a vzory.
Je tvorkyňou aj patchworkových výrobkov.

Helena Babenská

Helena Babenská je pokračovateľkou drevorezbárskeho umenia jej manžela. Okrem drevených plastík, vyrába aj reliéfy a úžitkové predmety. Drevené plastiky Heleny Babenskej, tak ako boli jej manžela, zobrazujú prevažne figúry zakomponované do prác dedinského prostredie. Zobrazujú postavy pri rôznych tradičných prácach na poli, pri výrobe starých remesiel, pri hre na hudobné nástroje alebo s rôznymi zvieratami v gazdovstve. Často sa v tvorbe objavujú aj sakrálne a kvetinové témy.

Drevorezbárska tvorba Babenských je známa z rôznych remeselníckych podujatí na celom Slovensku.

KATARÍNA KAŠČÁKOVÁ

Paličkovaniu sa venuje od roku 1990 ako samouk. Základy paličkovania si o rok na to zdokonalila na kurze paličkovanej čipky v Martine u p. Márie Čobrdovej. Tam sa prvýkrát stretla so špaňodolinskou čipkou, ktorá jej prirástla k srdcu.

V rokoch 1998 – 2008 pravidelne každé leto navštevovala malebnú Španiu Dolinu, kde sa stretávala s tamojšími paličkárkami a učila sa od nich. V roku 2004 spolu s p. Veronikou Géciovou, etnografkou, paličkárkou a organizátorkou z Nitry, vydali knihu s názvom Paličkovaná krása z okolia Nitry. Do tejto publikácie Katka Kaščáková prispela svojimi nákresmi a čipkami zhotovenými podľa starodávnych tzv. jelšovských čipiek. Základy soľnobanskej čipky sa naučila od p. Ireny Pivovarníkovej z Prešova. V roku 2019 prijala ponuku ÚĽUV-u v Košiciach učiť základy paličkovanej čipky a v tom roku sa na festivale paličkovanej čipky v Krakovanoch naučila základy paličkovania krakovianskej čipky.

V rokoch 1996 – 2006 viedla kurzy paličkovanej čipky pre začiatočníkov aj pokročilých v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou a tie sa pred tromi rokmi obnovili znova. V roku 2003 bola lektorkou kurzu paličkovania aj v Strážskom.
Už veľa rokov sa venuje zbieraniu starodávnych slovenských krojových súčastí, hlavne čepcov, ktoré obsahujú aj ručne robenú paličkovanú čipku. Popri paličkovaní vlastných autorských prác sa venujem aj rekonštrukcii starodávnych čipiek z rôznych regiónov Slovenska, paličkuje aj tzv. čepcové čipky.

Zúčastnila sa mnohých výstav a festivalov paličkovanej čipky u nás aj v zahraničí.

MONIKA EŠTOKOVÁ

Od roku 2008 má s manželom zriadené Chránené pracovisko v Hlinnom s názvom – Výroba jednoduchých výrobkov z dreva.
Od vtedy svoju výrobu postupne rozšírili.

V súčasnosti vyrábajú dekorácie z masívu : šperkovnice, krabičky na vreckovky, stojany na perá, vešiaky, drevené motýliky, krabičky na čaj, hodiny… Asi 3 roky sa venujú gravírovaniu do dreva laserom.

V ponuke majú rôzne výrobky:

 • tabuľky a nápisy na dvere
 • hrebene s menami
 • obrazy s kresťanským motívom
 • drevené motýliky
 • na požiadavky zákazníka: napríklad logo firmy, menovku na dvere, obrazy z fotky podľa predlohy…


Stále sa tiež ešte venujú dekupáži ,servítkovej technike .
S manželom sa tejto práci venuje už 12 rokov a teší ich spokojnosť zákazníkov s ich výrobkami. Sú častými hosťami
remeselných jarmokov, festivalov, folklórnych podujatí a lektormi tvorivých dielní.

www.monitacreativ.sk

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
 2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
 3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
 4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

 1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
 2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
 3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR