Projekty

ROK 2021

Názov projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Pridelená dotácia

Šaffova ostroha 2021 – krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

10. 04. 2021

3 500,-

 

Jazykom tanca 2021 – krajská súťaž folklórnych kolektívov

5./12. 09. 2021

4 900,-

 

51. Hornozemplínske folklórne slávnosti

28. – 29. 8. 2021

16 300,-

 

Etno Fest Lysá Hora 2021

5.- 6. 6. 2021

19 500,-

 

Z lásky k tradíciám

február – december 2021

6 600,-

 

 

 

 

ROK 2020

Názov projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Pridelená dotácia

Z lásky k tradíciám

február – december 2020

6400,-

3000,-

Mládež spieva – krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych spev. zborov

11. 3. 2020

3150,-

2700,-

Šaffova ostroha 2020
-krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

19. 4. 2020

3285,-

2500,-

Etno Fest Lysá Hora 2020

6. – 7. 6. 2020

17575,-

8000,-

51. Hornozemplínske folklórne slávnosti

28. – 30. 8. 2020

15450,-

5000,-

Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych
kolektívov

13. 9. 2020

4095,-

3500,-

Hviezdoslavov Kubín
– okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže

september 2020

1425,-

1425,-

Medzigeneračné tandemy

október – december 2020

1805,-

1800,-

 

ROK 2019

Názov projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Pridelená dotácia

Medzigeneračné tandemy 2

január – december 2019

2 660,-

1 000,-

Z lásky k tradíciám

február – november 2019

6 125,-

4 000,-

Šaffova ostroha 2019 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

31. 01. 2019

3 135,-

1 900,-

Mládež spieva – krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov

10. 04. 2019

3 230,-

2 500,-

Etno Fest Lysá Hora 2019

1. – 2- 6. 2019

13 110,-

5 000,-

50. Hornozemplínnske folklórne slávnosti

30.8. – 1.9. 2019

18 335,-

5 000,-

Zámutovská struna 2019 – krajská súťaž hudobného folklóru dospelých

september 2019

3 800,-

3 000,-

 

 

ROK 2018

Názov projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Pridelená dotácia

Keď rozprávajú…spomienky a tradície

január – december

11 180,-

8 500,-

Medzigeneračné tandemy

január – december

2 527,-

1 000,-

Šaffova ostroha 2018 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

15. 04. 2018

3 085,-

2 800,-

Mládež spieva 2018 – krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych  speváckych zborov

22. 03. 2018

2 850,-

2 800,-

Etno Fest Lysá Hora 2018

2. – 3. 6. 2018

9 405,-

3 500,-

49. Hornozemplínske folklórne slávnosti

25. – 26. 8. 2018

10 925,-

6 000,-

 

 

 

ROK 2017

Názov projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Pridelená dotácia

Poďme sa rozprávať…

február – december

1 235,-

1 000,-

Tanečné domy vo Vranove nad Topľou

február – december

4 085,-

2 500,-

Detský kaleidoskop

marec – december

1 900,-

1 000,-

„Umelecký prednes od A po Z“

február – marec

1 045,-

1 000,-

Tancuj, tancuj…

25. 03. 2017

2 470,-

2 470,-

Krajská súťaž a prehliadka choreografií folk. kolektívov

23. 04. 2017

2 470,-

2 200,-

Mládež spieva

26. 04. 2017

2 185,-

1 800,-

Etno Fest Lysá Hora 2019

3. – 4. 6. 2017

9 500,-

3 500,-

48. Hornozemplínske folklórne slávnosti

26. – 27. 8. 2017

10 640,-

3 500,-

Zámutovská struna – workshop ľudových hudieb

december

2 414,-

1 000,-

 

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR