festivaly

Boh
je láska

Medzinárodný festival duchovnej piesne


Životné motto blahoslaveného biskupa – mučeníka Pavla Petra Gojdiča bolo: „Boh je láska – milujme ho“.

Práve pod týmto názvom sa každoročne v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom uskutočňuje festival duchovnej piesne. Zúčastňujú sa ho spevácke zbory z domova i zo zahraničia, ktoré krásou východného obradu zanechávajú u poslucháčov hlboké umelecké zážitky.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Etno Fest
Lysá Hora

Jedinečný festival, ktorý otvára letnú folklórnu festivalovú sezónu vo Vranovskom okrese ponúka nový ale aj tradičný rozmer zábavy pre diváka. Koná sa každoročne v prvý júnový víkend a je venovaný všetkým sympatizantom folklóru, milovníkom kultúry, všetkým zvedavcom, odborníkom, generáciám ktoré ctia život našich predkov uznávajú ich kuchyňu, hudbu, spev, tradičné výrobky a odevy.

V krásnom prostredí Areálu Lysá Hora vo Vyšnom Kazimíri si okrem umeleckých programov pripravovaných uznávanými režisérmi folklórnych festivalov návštevníci užijú aj sprievodné podujatia ako „Gastro Fest (ukážky prípravy a ochutnávku tradičných jedál), Hand Made fest (ukážky tradičných remesiel spojené s predajom), Etno festík pre deti ale aj tanečné workshopy pre laickú i odbornú verejnosť.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Hornozemplínske folklórne slávnosti

Hornozemplínske folklórne slávnosti už 50 rokov uzatvárajú podujatia kultúrneho leta v okrese Vranov nad Topľou. Na otvorenom priestranstve pred Mestským domom kultúry prezentujú tradičnú ľudovú kultúru regiónu Horného Zemplína. Predstavujú víťazov súťaží: Talenty, Šaffova ostroha, Roztoky – hudobný folklór dospelých, Tanečné choreografie, Nositelia tradícií. Sú vyvrcholením celoročného snaženia 48 folklórnych kolektívov, ktoré pôsobia v okrese. Celú atmosféru slávností dopĺňa remeselný jarmok, miestna gastronómia a množstvo sprievodných podujatí pre deti a dospelých.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

jeden svet

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov.


Každoročne sme spoluorganizátormi medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET, ktorý je prístupný pre verejnosť vždy v marci. Hlavným organizátorom je OZ Kompa.s. Počas troch dní odvysielame najúspešnejšie dokumenty s aktuálnymi témami diania vo svete, v spoločnosti. Súčasťou festivalu je medzinárodná výstava diel amatérskych autorov.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Slávnosti remesiel a medu pod hradom Čičva

Tradičné podujatie v obci Sedliská, nad ktorou sa týči hrad Čičva sa koná už 28 rokov. Na podujatí sa každoročne schádzajú včelári z celej Ondavskej doliny, aby verejnosti predstavili svoje výrobky a dôležitosť včiel pre život človeka. Nechýbajú ani remeselníci s ukážkami tradičných remesiel a výrobou výrobkov. Atmosféru dopĺňa kultúrny program, kde sa predstavujú folklórne kolektívy a jednotlivci z okresu a širokého okolia.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

MARUSEL

Detský festival folklóru a hier sa realizuje v prírodnom amfiteátri Culture park pod hradom Čičva v obci Sedliská. Názov Marusel sme si zapožičali z knihy Melánie Nemcovej známej etnografky, publicistky a choreografky, kde je takto pomenovaná dievčenská hra z nášho regiónu. Hlavnou myšlienkou festivalu je podpora priateľstva medzi deťmi a odbúravanie rivality a konkurencie a vytváranie priestoru na vzácnu vzájomnú konfrontáciu folklórnych tradícií a modernej doby. Organizovanie tematicky orientovaného festivalu zároveň prispieva k záchrane tradičnej ľudovej kultúry a tá najmladšia generácia je ideálnym nástrojom.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR