hudba
a spev

ZBOROVÝ SPEV

Zborový spev bol odjakživa právom považovaný za výnimočný umelecký žáner, ktorý ľuďom prinášal nespútanú mozaiku nádherných tónov i jedinečnej harmónie, a tým sa i v súčasnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného kultúrneho života. Speváci si svoj „hudobný nástroj“ nosia stále so sebou už od narodenia. Zrejme preto je spev najrozšírenejšou hudobnou aktivitou na celom svete. Spievanie v zbore je prirodzenou možnosťou k tomu, aby postupne začali objavovať krásy hudobného umenia, rozvíja socializačné, kolektivistické, komunikačné, etické a estetické funkcie. Výrazne tiež pomáha pri rozvoji správneho a zdravého dýchania. Pravidelnými koncertnými vystúpeniami poskytuje možnosť prezentovať sa so svojimi výsledkami pred verejnosťou. Pre deti a mládež môže tiež slúžiť ako príprava k neskoršej kariére sólového speváka.

SPEVÁCKE ZBORY

ZOZNAM

Detský spevácky zbor Kantiléna pri ZUŠ A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou bol založený v roku 1970.Jeho prvým dirigentom bol Ľubomír Varínsky. Spevácky zbore Kantiléna pracoval neskôr pod vedením viacerých zbormajstrov, od roku 1986 ho viedla Mária Trochcová. Detský spevácky zbor je súčasťou klavírneho oddelenia. Pravidelne účinkuje na verejných, výchovných koncertoch ZUŠ a kultúrnych podujatiach usporadúvaných mestom Vranov nad Topľou. Spevácky zbor sa zúčastnil viacerých okresných a krajských prehliadok detského zborového spevu, na ktorých sa umiestnil v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Repertoár detského speváckeho zboru Kantiléna je obsahovo a žánrový pestrý. Okrem skladieb a cappella obsahuje skladby tanečného charakteru, ľudové, tanečné piesne, koledy, omše. Zbor vedie: Bc. Veronika Joneková, Korepetítorkou je Mgr. Mária Pavolková.

Združenie speváckych zborov OZVENA má svoje sídlo vo Vranove nad Topľou. Jej vzniku v roku 1994 predchádzala činnosť viacerých speváckych zborov pod spoločným názvom OZVENA pri MsKS Vranov od roku 1980. Od roku 1997 úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou vo Vranove nad Topľou.

V združení OZVENA pracuje 6 speváckych telies celkove so 140 spevákmi.


Koncertné zbory OZVENY často účinkujú na festivaloch a zborových podujatiach doma v zahraničí. Zbory sa zúčastnili zborových festivalov a koncertovali vo Fínsku, Estónsku, Srbsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii, Holandsku, Taliansku, Slovinsku, Španielku, Švajčiarsku, Českej republike a Kanade. Z domácich vrcholných podujatí možno spomenúť účasť na Festivale slovenskej zborovej tvorby v Bratislave, na festivale V.F.Bystrého v Banskej Bystrici, na festivaloch a súťažiach v Martine, Brezne, Prievidzi, Trnave, Košiciach, Prešove a pod.

CIRKEVNé SPEVáCKE ZBORY

ZOZNAM

Od roku 1990 existuje zborový spevokol a do roku 1994 fungoval ako dvojhlasný ženský spevácky zbor. Jeho prvou dirigentkou sa stala učiteľka Mária Jenčková. Vystúpil na viacerých podujatiach aj v rámci seniorátu a podnikol zájazd do nemeckého Baden Baden. Od roku 1995 pod vedením dirigentky Mgr. Gabriely Borošovej účinkoval ako štvorhlasný zmiešaný zbor. Podnikol viacero ciest a od roku 1998 zbor sám usporadúval Medzinárodný ekumenický festival duchovnej piesne RIEKA. Účinkoval v srbských slovenských obciach Kysáč, Pivnica, Kovačica a v Novom Sade. Spieval na Celoslovenskom evanjelickom festivale v Banskej Bystrici, bol pravidelným účastníkom festivalu vo Vyšnom Žipove, na ekumenických slávnostiach vo Vranove, spieval na Dištriktuálnom dni ZD ECAV vo Veľkom
Krtíši, v gotickom chráme v Štítniku, v Žiline, Prešove, Bardejove, Očovej atď.

Najzvláštnejším miestom jeho účinkovania bol priestor Dóm v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. V súčasnosti zbor vedie zborový farár Mgr. Martin Vargovčák.

Skupina nadšencov a vyznávačov najkrajších tradícií, z odkazu sv. Cyrila a Metoda, staroslovienskych liturgických obradov založila v roku 1990 pod vedením o. ThLic. Františka Puciho pri farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom zmiešaný chrámový zbor.Na začiatku nemôžeme hovoriť o zbore, skôr o niekoľkých nadšencoch, ktorí chceli spievať. V prvej kronike zboru je napísané, že v prvej polovičke roku 1990 začalo 5 mužov a 15 žien pod taktovkou o. Františka Puciho, vtedajšieho dekana, s pravidelnými nácvikmi. Postupne prichádzali ďalší nadšenci zborového spevu.

V júli 1990 sa zbor prvýkrát predstavil na Cyrilo – Metodskej slávnosti ekumenickej jednoty v amfiteátri vo Vranove nad Topľou. Zbor postupne rástol do kvantity i kvality. Dirigovania sa ujali sestry
Mgr. Mária Šandorová, rod. Višňovská a Mgr. Jana Višňovská. V súčasnosti zbor diriguje Mgr. Mária Šandorová. Pôsobí pri farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom. Zbor má široký repertoár cirkevno – slovanských chorálov, spieva liturgické a cirkevné piesne, pobožnosti, panychídy a usporadúva duchovné akadémie s hovoreným slovom. Účinkoval v rozhlase, televízii a na rôznych cirkevných podujatiach po celom Slovensku, ale aj v zahraničí napr. Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku, Grécku, Taliansku a na Ukrajine.

Dnes má zbor 43 členov. Zbor vedie Mgr. Mária Šándorová.

Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor CHRYSOSTOMOS je zborom Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Za patróna si vybral sv. Jána Zlatoústeho (sv. Ioana Chrysostoma), konštantínopolského arcibiskupa. Práve on je autorom a zostavovateľom liturgie, ktorú z gréčtiny preložili do staroslovienčiny Konštantín, zvaný Filozof, spolu so svojim bratom Metodom. Zbor vznikol v decembri v roku 1996. Dirigentmi zboru sa stali Anna Maťašová (rod. Kalnassyová) a Eva Fuschová (rod.Vasilenková), ktorá zbor viedla do roku 2002. Potom ju vystriedal Ladislav Sabolčák. Vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Vystupoval v mnohých mestách a obciach Slovenska, no jeho spev si už vypočulo aj publikum v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko). Spieval pre
Slovenský rozhlas i Slovenskú televíziu. Svojím spevom doprevádza liturgie na mnohých odpustových slávnostiach, sviatkoch, ale aj sobášoch či pohreboch. Medzi mnohé popredné úspechy zboru patrí aj získanie 1. pásma s pochvalou poroty a udelením ceny prezidenta SR za 1. miesto v súťaži gréckokatolíckych miešaných speváckych zborov na X. Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach v roku 2000. Repertoár zboru tvorí predovšetkým kompletné naštudovanie liturgie sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom i staroslovienskom jazyku, rad pobožností východného obradu, skladby svetových klasikov, piesne v slovenskom i staroslovienskom jazyku. Svojim účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov. Zbor diriguje Anna Maťašová.

Spevácky zbor LUMEN vznikol v 1. polroku 1980 ako miešaný komorný zbor s počtom okolo 24 členov. Pracuje pri Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľu. Orientuje sa na interpretáciu sakrálnych skladieb všetkých období od baroka až po súčasnosť. V repertoári má zbor za obdobie svojho pôsobenia vyše 100 skladieb. Aj to je dôkazom toho, že úsilie členov zboru nie je márne.

Zbor účinkuje najmä počas prikázaných sviatkov pri bohoslužbách v bazilike, pri odpustových slávnostiach doma i v rámci dekanátu, na svadbách, primičných slávnostiach, pri posviackach nových chrámov a aj pri iných príležitostiach na úrovni Košickej arcidiecézy. Zbor spieval aj za hranicami SR, a síce v Krakove, Čenstochovej a v Maďarsku v mestečku Jászfényszaru. Vedúcou a dirigentkou speváckeho zboru je Marta Kaľuhová.

Komorný miešaný spevácky zbor Societas Cantica bol založený v marci 1993 z iniciatívy súčasného dirigenta Štefana Eperješiho. Jeho snahou bolo vyplniť medzeruv komorných telesách tohto charakteru v regióne a zoskupiť spevákov amatérov, ktorí by svojimi výkonmi prinášali radosť sebe aj poslucháčom.Dramaturgia zboru je pestrá a zameriava sa na rozmanité hudobné obdobia, predovšetkým na obdobie renesancie a baroka, ale aj klasicizmus, romantizmusa v najväčšej miere hudbu 20. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou repertoáru sú aj úpravy ľudových piesní, umelé piesne a spirituály.

Ocenenia:

 • 1. cena na III. ročníku celoštátnej súťaže komorných speváckych zborov v Nových Zámkoch (október 1998),
 • Strieborná medaila na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouci (jún 1999),
 • I. pásmo s pochvalou poroty na VI. ročníku Slávností zborového spevu V. Adamca v Košiciach a Asociácia speváckych zborov Slovenska (ASZS) odmenila náš
 • zbor cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby J. Podprockého (december 1999),
 • II. pásmo v A kategórii – sakrálna hudba a II. pásmo v B kategórii – svetská hudba na medzinárodnom festivale ,,Trnavské zborové dni“ (12. – 14. október 2007),
 • ,,Cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby pre miešaný spevácky zbor“ na VIII. Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca (20. Október 2007).


Zbor reprezentoval Slovensko na podujatí 17 krajín Európskej únie, ktorú organizovalo Slovinsko v Šentvide pri Stični pod názvom ,,Tabor pevskich zborov“(Open air choir concert) pri príležitosti ukončenia slovinského predsedníctva (21. a 22. Jún 2008). Zbor účinkoval v Českej republike, Poľsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Maďarsku, Rakúsku.

súťaže a prehliadky

ZOZNAM PODUJATÍ

Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov.

Táto súťaž je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže. Je dvojstupňovou (krajskou a celoštátnou) postupovou súťažnou prehliadkou s dvojročnou periodicitou konanou v párnych rokoch pre mládežnícke spevácke zbory a v nepárnych rokoch pre detské spevácke zbory. . Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

Termín: Marec
Miesto: MsDK Vranov nad Topľou

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Okresná súťaž v speve populárnych piesní HZOS organizuje už 30 rokov v spolupráci s Obcou Dlhé Klčovo. Súťaž sa uskutočňuje len na okresnej úrovni. Zúčastňujú sa na nej deti a mládež zo ZŠ a ZUŠ od 6 do 15 rokov. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať a zabezpečovať kultúrny rast detí a mládeže v modernom hudobnom prejave.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
V rámci práce s rómskym obyvateľstvom a vychádzajúc z naturelu tohto etnika pripravujeme spevácku súťaž Zlatý rómsky slávik. Tejto súťaži predchádzajú výberové kolá, v ktorých sa zúčastňuje vyše tridsať súťažiacich. V galaprograme sa predstaví 10 najlepších spevákov. Termín: December Miesto: KD Vranov nad Topľou – Čemerné
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
 2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
 3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
 4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

 1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
 2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
 3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR