Mgr. Martina JURČOVÁ
Riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska

kumulovaná funkcia pre výkon: odborná pracovníčka pre prevenciu protispoločenských javov, etickú, právnu, ekologickú a zdravotnú výchovu

ŽIVOTOPIS

Vzdelávanie a prevencia

Email

  o nás

  „Nie sme komercia ale tradícia“

  V duchu tohto motta vás pozývame do sveta osvetovej činnosti. Do sveta organizácie, ktorá už 53 rokov prináša kultúrne prejavy, produkty, procesy, osobitnosť a svojráznosť. Kľúčom k porozumeniu je dokonalé poznanie regiónu a jeho potrieb. Preto poskytujeme metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti, nehmotného kultúrneho dedičstva, venujeme sa neprofesionálnym umelcom a kolektívom, organizujem súťaže, prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, hudby, spevu a tanca, folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie, amatérskeho filmu. Podporujeme menšinovú kultúru, sociálnu prevenciu a remeselnú tvorbu. Reflektujeme potreby súčasnej doby a sme otvorení inovatívnym trendom vzdelávania v kultúre.

  Zamestnanci

  Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
  Slavomíra ZENGEVALDOVÁ​

  zástupkyňa riaditeľky ​

  odborná pracovníčka pre zborový spev, všetky moderné a klasické hudobné žánre

  kumulovaná funkcia pre výkon: vedenie pokladne, mzdy, projekty, verejné obstarávanie a finančná kontrola

  Hudba a spev

  Email

   Ing. Daniela ČESLÁKOVÁ

   ekonómka

   rozpočtárka, personalistka, prevádzkarka, archivárka

   Email

    Mgr. Ivana CERULOVÁ

    odborná pracovníčka pre výtvarníctvo

    foto, tradičnú ľudovoumeleckú tvorbu a výstavníctvo

    kumulovaná funkcia pre výkon: praktická výtvarníčka, estetická výchova, rómska problematika

    Výtvarná činnosť

    Remeslá

    Email

    Mgr. Jana GULÍK HORVÁTHOVÁ

    odborná pracovníčka pre klubovú prácu

    zdravotnú výchovu, športovo turistické podujatia

    kumulovaná funkcia pre výkon:  výroba propagačných materiálov, fotodokumentácia

    Kluby

    Email

     Emília ŠTEFANKOVÁ

     odborná pracovníčka pre ochotnícke divadlo

     detí a dospelých, umelecké slovo

     Divadlo a hovorené slovo

     Email

      Mgr. Art. Vladimír MICHALKO

      odborný pracovník pre folklór

      moderný a spoločenský tanec, ľudovú hudbu a spev

      kumulovaná funkcia pre výkon: projekty

      Folklór

      Email

       Jozef JURKANIN

       vodič

       kumulovaná funkcia pre výkon: zvukový technik, video technik, domovník

        Božena GÁČOVÁ

        upratovačka

        domovníčka, služby pri jednorazových nájmoch

        Email

         dokumenty

         Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
         etický kódex
         Organizačný poriadok
         OrganizačnÁ ŠTRUKTÚRA
         Zriaďovacia listina
         zmluvy, objednávky, faktúry
         Výročné správy
         ochrana oznamovateľov

         Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

         Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

         Spôsob podávania oznámení

         1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
         2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
         3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
         4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

         Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

         1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
         2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
         3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
         GDPR