Divadlo a hovorené slovo

Slovo je prejavom myšlienky, prostriedkom komunikácie.

V spojení s inými výrazovými prostriedkami sa stáva umeleckým žánrom. Jednotlivé kroky k dosiahnutiu cieľa, či už pri recitácii, divadle alebo literárnom diele vedú k poznaniu histórie, rozvíjajú prirodzený talent, národné povedomie, kultivujú jazyk a reč a budujú zdravé sebavedomie človeka. A to sú atribúty, vďaka ktorým žijú aj v tomto modernom svete a sú stále populárne tradičné súťaže záujmovej umeleckej činnosti.

divadlá

ZOZNAM DIVADIEL
Kladzianske ľudové divadlo /ďalej KĽUD/ vzniklo v roku 1999 v Kladzanoch. V rámci občianskeho združenia „Kľudne na divadlo a film“ pripravuje odvtedy každoročne bez prerušenia autorské divadlo a krátke dokumentárne a hrané filmy zo života obce a spoločnosti. Autorom všetkých hier je zároveň režisér kolektívu a herec Jozef Jenčo. KĽUD je zvyčajne reprezentantom okresu Vranov nad Topľou na divadelných súťažiach a festivaloch doma aj v zahraničí. Kolektív aj autor majú množstvo ocenení a diplomov.
Ochotnícke divadlo v Nižnom Hrušove pracuje pri OcÚ ako voľné združenie už od roku 2008. Jeho repertoár tvorili sprvu hry s náboženskou a neskôr s dedinskou tematikou. Najobľúbenejším autorom je Ferko Urbánek. Nie je pravidlom aby každoročne naštudovali novú hru.
Ochotnícke divadlo v Nižnom Hrušove pracuje pri OcÚ ako voľné združenie už od roku 2008. Jeho repertoár tvorili sprvu hry s náboženskou a neskôr s dedinskou tematikou. Najobľúbenejším autorom je Ferko Urbánek. Nie je pravidlom aby každoročne naštudovali novú hru.
Divadelná skupina pri SŠI – Spojená škola internátna pre deti s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou. Od roku 2013 pripravujú autorské divadlo, v ktorom účinkujú postihnuté deti a učitelia tejto školy alebo zdravé deti z iných škôl. Slovom – deti s mentálnym postihnutím sú takto v hre vedené zdravým spoluhercom a zároveň s gráciou integrované do spoločnosti.

umelecké slovo

ZOZNAM PODUJATÍ
Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Odborným garantom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Krajské a okresné kolá súťaže organizujú regionálne osvetové strediská. Okresnú súťažnú prehliadku v okrese Vranov nad Topľou organizuje Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Základné školy súťažia v kategóriách I. – III., stredné školy a dospelí v kategóriách IV. – V. (Aktuálne propozície nájdete v záložke propozície a prihlášky.) Každoročne sa tejto súťaže zúčastňuje vyše 80 žiakov základných, stredných škôl a odborných učilíšť. Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentujú vo vyšších kolách súťaže. Termín: marec – apríl Miesto: HZOS Vranov nad Topľou
Okresná súťaž v rétorike. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Organizátorom celoštátnej súťaže je Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, spoluorganizátormi: Krajská knižnica Ľ. Štúra a Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. Regionálne a okresné kolá organizujú regionálne osvetové strediská. Vo Vranove nad Topľou je to Hornozemplínske osvetové stredisko. Súťaž sa uskutočňuje v troch kategóriách: I. kategória: žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ; II. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ; III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených, spojených škôl). Termín: máj Miesto: HZOS Vranov nad Topľou
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou je každoročne spoluorganizátorom okresnej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička. Hlavným organizátorom súťaže je Únia žien Slovenska, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Táto súťaž vznikla na počesť spisovateľky, redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR