katalóg vzorov

Inšpiráciou pre vytvoreniu katalógu vzorov je nesmierne krásna a bohatá história našich predkov Horného Zemplína. V každej obci nášho regiónu, v každej skrini starých rodičov, na každej povale sú ukryté ešte neobjavené poklady, ktorých hodnota je hodnotou našej kultúry a rázovitosti. Odlišnosti obcí vyvinuté pod vplyvom rôznych okolností sa natoľko udomácnili, že sa pre danú lokalitu stali určujúcimi. Každý motív v sebe nesie charakteristické črty, ktoré vypovedajú o ľuďoch, ktorí ich tvorili. V ornamentoch môžeme vidieť prírodné podmienky daného regiónu, sociálne pozadie, ktoré súviselo s bohatosťou zdobenia a rodové postavenie obyvateľov obce. Každý vzor mal svoj význam, každá farba mala svoj význam.

Našim zámerom je aby táto databázu vzorov bola dokonalou historickou výpovednou hodnotou o jednotlivých obciach regiónu Vranov.

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR