Vyhodnotenie tohoročného okresného kola celoštátnej súťaže detskej výtvarnej tvorby VESMÍR ĆAMI DETÍ sa uskutočnilo 22. apríla 2021.

Zúčastnené školy:

MŠ Sídlisko 1. mája – 7 prác
ZŠ Radvanovce – 2 práce,
ZŠ Pavlovce – 1práca,
ZŠ Sídlisko II Vranov – 20 prác,
ZŠ Bernolákova – 20 prác,
ZŠ Žalobín – 4 práce,
Spojená škola Budovateľská Vranov – 4 práce.
ZUŠ Hanušovce n. T. – 14 prác

Porota: Mária Dudová, Beáta Halandová, Jarmila Hittmárová

Ocenení žiaci a ich práce:

1. kategória – MŠ

 1. Rebeka Kandrová – Planéty vo Vesmíre
 2. Zita Cerulová – Veselé planéty
 3. Janka Kreptová – Kozmonaut
 4. Radka Pšeničňáková – Mrťankovia

2. kategória – ZŠ 1. – 4. ročník

 1. Ella Veliká – Poďme spolu lietať /Bernolákova – Vranov/
 2. Nicolas Novotný – Tajomný Vesmír /Žalobín/
 3. Alexandra Švarbalíková – Život na Marse /Bernolákova – Vranov/
 4. Natália Halasová – Veselo vo Vesmíre /Bernolákova – Vranov/
 5. Stella Vinklerová – Kamaráti vo Vesmíre /Sídlisko II.Vranov/

3. kategória – ZŠ 5. – 9. Ročník

 1. Kevin Kohút – Vesmír /Spojená škola Budovateľská Vranov/
 2. Martina Holpová – Vesmírne príšery /Sídlisko II. Vranov/
 3. Stela Saladiaková – Kapitánka vesmírnej lode /Sídlisko II. Vranov/
 4. Soňa Hermanovská – Mestečko Marťankovo /Sídlisko II. Vranov/

4. kategória – ZUŠ 1. – 4. ročník ZŠ

 1. Elissa Čerbová – Výskumníci
 2. Michaela Mikitová – Marťankovia v dúhe

5. kategória – ZUŠ 5.- 9. ročník ZŠ

 1. Lenka Schubertová –Záchranárka planét

Víťazné práce budú zaslané do celoslovenskej súťaže do Hurbanova 27. apríla 2021 a diplomy oceneným žiakom budú odovzdané súbežne s ocenenými žiakmi z okresnej súťaže DVV 2021 v júni na vernisáži.

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
 2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
 3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
 4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

 1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
 2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
 3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR